ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

give a signal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *give a signal*, -give a signal-

give a signal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้สัญญาณ[v. exp.] (hai sanyān) EN: signal ; give a signal FR: donner le signal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า give a signal
Back to top