ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get tired

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get tired*, -get tired-

get tired ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't you ever get tired of working?คุณไม่เคยเบื่อกับการทำงานเลยหรือ?

get tired ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
倦み疲れる[うみつかれる, umitsukareru] (v1) to grow weary; to get tired of
倦む;厭む[あぐむ;うむ(倦む), agumu ; umu ( umu )] (v5m,vi) to get tired of (doing); to lose interest in
飽きる(P);厭きる;倦きる;倦る(io)[あきる, akiru] (v1,vi) to get tired of; to lose interest in; to have enough; (P)
疲れる[つかれる, tsukareru] (v1,vi) (1) to get tired; to tire; (2) to be worn out (e.g. of well used objects); (3) (arch) to starve; (P)
草臥れる[くたびれる, kutabireru] (v1,vi) to get tired; to wear out; (P)

get tired ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหนื่อยยาก[v. exp.] (neūay yāk) EN: be troubled ; get tired ; be exhausted FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get tired
Back to top