ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get involved

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get involved*, -get involved-

get involved ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลุก (v.) get involved See also: associate Syn. คลุกคลี, ร่วม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How did you get involved with this?คุณเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้อย่างไร
It's better not to get involved in those situationsเป็นการดีกว่าที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในสถานการณ์อย่างนั้น

get involved ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
介入[jiè rù, ㄐㄧㄝˋ ㄖㄨˋ, 介入] intervene; get involved

get involved ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P)
一枚噛む[いちまいかむ, ichimaikamu] (exp,v5m) to participate in (as a member); to get involved in
手を出す[てをだす, tewodasu] (exp,v5s) (1) to turn one's hand to; to reach out one's hand; (2) to get involved in; to make a move on; (3) to start a fight; to make a move in violence
関わり合う;関わりあう;係わり合う;かかわり合う[かかわりあう, kakawariau] (v5u) to get involved or entangled in; to get mixed up in; to have something to do with; to have dealings with

get involved ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าไปพันพัวใน[v. exp.] (khao pai ph) EN: get involved (in) ; get caught up (in) FR: être impliqué (dans)
เกี่ยวพัน[v.] (kīophan) EN: concern ; deal ; involve ; relate ; drag in ; get involved FR: être impliqué (dans) ; être mêlé à
หลวมตัว[v.] (lūamtūa) EN: get involved ; get mixed up (in) ; do something imprudently FR:
พลอยติดร่างแห[v. exp.] (phløi titrā) EN: get embroiled ; get involved ; get enmeshed ; be implicated FR: être impliqué
ติดหลังแห[v.] (titlanghaē) EN: get involved in ; get caught up in FR:
ติดร่างแห[v.] (titrānghaē) EN: get involved in ; get caught up in FR: être impliqué (dans)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get involved
Back to top