ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get better

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get better*, -get better-

get better ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get better (vi.) ฟื้นตัวจากการเจ็บป่วย See also: ฟื้นไข้, ทุเลา, หายจาก Syn. revive
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลืมตาอ้าปาก (v.) get better in financial status See also: be getting along financially, be doing all right financially Syn. ลืมหน้าอ้าปาก
ลืมหน้าอ้าปาก (v.) get better in financial status See also: be getting along financially, be doing all right financially

get better ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
腕が上がる[うでがあがる, udegaagaru] (exp,v5r) to gain in skill; to improve; to get better
快方に向かう[かいほうにむかう, kaihounimukau] (exp,v5u) to improve; to get better; to convalesce
快方に赴く[かいほうにおもむく, kaihouniomomuku] (exp,v5k) to improve; to get better; to convalesce
開ける[ひらける, hirakeru] (v1,vi) (1) to become opened up; to improve; to get better; (2) to develop; to progress; to become civilized (civilised); to be up-to-date; (3) to be enlightened; to be sensible; (P)

get better ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī khe) EN: be in better condition ; feel better ; get better FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
บรรเทาลง[v. exp.] (banthao lon) EN: get better ; be alleviated ; be relieved FR: lénifier
ดีขึ้น[v. exp.] (dī kheun) EN: improve ; get better ; be better FR: s'améliorer ; devenir meilleur ; se bonifier ; aller mieux ; progresser ; améliorer
ฟื้นตัว[v. exp.] (feūntūa) EN: recover ; improve ; get better FR: se remettre ; se rétablir ; se redresser
หายไข้[v. exp.] (hāi khai) EN: recover ; get well ; get better from illness FR:
ค่อยเป็นค่อยไป[v.] (khǿipenkhǿi) EN: proceed gradually ; learn little by little ; get better gradually FR: procéder graduellement
ค่อยยังชั่ว[v.] (khǿiyangchū) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage ; get better ; be better ; it's better ; that's more like it ; that's a relief FR: aller mieux ; se sentir mieux ; se remettre
กระเตื้อง[v.] (krateūang) EN: improve ; get better ; amend ; ameliorate ; be better ; recover FR: améliorer
ลืมตาอ้าปาก[v. exp.] (leūmtā ā pā) EN: get better in financial status ; be getting along financially be doing all right financially ; come up in the world ; stand on one's own feet FR:
ทุเลา[v.] (thulao) EN: improve ; recover ; get better ; pick up FR:
ตีตื้น[v.] (tīteūn) EN: improve ; get better FR: s'améliorer
ยังชั่ว[v.] (yangchūa) EN: get better FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get better
Back to top