ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

get alarmed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *get alarmed*, -get alarmed-

get alarmed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจหวิว[v.] (jaiwiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า get alarmed
Back to top