ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

genetic code

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *genetic code*, -genetic code-

genetic code ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
genetic code (abbr.) คำย่อของ ribonucleic acid

genetic code ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基因码[jī yīn mǎ, ㄐㄧ ㄇㄚˇ, 基因码 / 基因碼] genetic code

genetic code ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รหัสพันธุกรรม[n. exp.] (rahat phant) EN: genetic code FR: code génétique [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า genetic code
Back to top