ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gaseous envelope

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gaseous envelope*, -gaseous envelope-

gaseous envelope ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gaseous envelope (n.) ชั้นบรรยากาศ Syn. layer of air

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gaseous envelope
Back to top