ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gain the upper hand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gain the upper hand*, -gain the upper hand-

gain the upper hand ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先下手为强[xiān xià shǒu wéi qiáng, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ ㄨㄟˊ ㄑㄧㄤˊ, 先下手为强 / 先下手為強] strike first and gain the upper hand (成语 saw, martial arts term); Making the first move is an advantage.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gain the upper hand
Back to top