ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gain petty advantage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gain petty advantage*, -gain petty advantage-

gain petty advantage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กินกำไร[v.] (kinkamrai) EN: seek additional profits ; charge an excessive price ; gain petty advantage ; make easy profit ; pocket money FR: rechercher un profit exagéré

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gain petty advantage
Back to top