ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gain a victory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gain a victory*, -gain a victory-

gain a victory ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอาชัย (v.) gain a victory

gain a victory ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory FR: gagner ; vaincre ; battre ; remporter ; éliminer ; défaire (litt.)
กินดิบ[v.] (kindip) EN: win easily ; win hands down ; easy to gain a victory ; easy to do ; easy to accomplish FR: vaincre sans difficulté

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gain a victory
Back to top