ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gain a firm foothold

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gain a firm foothold*, -gain a firm foothold-