ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

full point

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *full point*, -full point-

full point ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มหัพภาค[n.] (mahapphāk) EN: full stop ; full point ; period ; ellipsis FR: point (de ponctuation) [m] ; point final [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า full point
Back to top