ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

full of it

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *full of it*, -full of it-

full of it ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
full of it (sl.) เหลวไหลสิ้นดี Syn. full of bull

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า full of it
Back to top