ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

full of bull

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *full of bull*, -full of bull-

full of bull ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
full of bull (sl.) เหลวไหลสิ้นดี Syn. full of it

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า full of bull
Back to top