ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

from this time on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *from this time on*, -from this time on-

from this time on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตั้งแต่นี้ไป[adv.] (tangtaē nī ) EN: henceforth ; henceforward ; from now (/then) on ; from this time on ; in the days to come ; in future FR: dès lors ; désormais ; dorénavant ; à partir de maintenant ; à compter de ce jour

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า from this time on
Back to top