ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

from now on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *from now on*, -from now on-

from now on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
from now on (adv.) จากนี้ไป (คำทางการ) See also: ต่อแต่นี้ไป Syn. henceforth
from now on (adv.) ต่อจากนี้ (คำทางการ) See also: จากนี้ไป, นับจากนี้, นับแต่นี้เป็นต่อไป Syn. hence
from now on (adv.) ต่อไปนี้ See also: หลังจากนี้, ต่อจากนี้ไป Syn. henceforth
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นับแต่นี้ไป (adv.) from now on Syn. ต่อแต่นี้ไป
เป็นต้นไป (adv.) from now on See also: henceforth, hereafter, henceforward
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Because from now on I will make my own decisions!เพราะว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปฉันจะตัดสินใจด้วยตัวของฉันเอง
From now on, he'll take care of youจากนี้เป็นต้นไป เขาจะดูแลคุณ
From now on we'll grow old togetherจากนี้เป็นต้นไป พวกเราจะแก่เฒ่าด้วยกัน
From now on, he is to be left aloneปล่อยเขาไว้ตามลำพังจากนี้เป็นต้นไป
From now on, please don't give him any more workจากนี้เป็นต้นไป ได้โปรดอย่าได้ให้งานใดๆ แก่เขาอีกเลย
From now on, you won't be in tough time anymoreจากนี้เป็นต้นไป เธอจะไม่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากอีกต่อไปแล้ว

from now on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
从今[cóng jīn, ㄘㄨㄥˊ ㄐㄧㄣ, 从今 / 從今] from now on
今后[jīn hòu, ㄐㄧㄣ ㄏㄡˋ, 今后 / 今後] hereafter; henceforth; in the future; from now on

from now on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
この後;此の後[こののち;このあと, kononochi ; konoato] (exp) after this; henceforth; henceforward; from now on
この先;此の先[このさき, konosaki] (n-adv) beyond this point; from now on; after this
今後[こんご, kongo] (n-adv,n-t) from now on; hereafter; (P)
以後(P);已後[いご, igo] (n-adv,n-t) (1) after this; from now on; hereafter; (2) (esp. after あれ, それ) thereafter; since (verb) (after -te form of verb); after (time); since (then); (P)
而今而後[じこんじご, jikonjigo] (n-adv) (arch) in the future; from now on; henceforth; hereafter
自今;爾今;而今(oK)[じこん, jikon] (n-adv) from now on; hereafter

from now on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นับแต่นี้ไป[adv.] (naptaē nī p) EN: from now on FR: à partir d'aujourd'hui ; à compter d'aujourd'hui
เป็นต้นไป[adv.] (pen ton pai) EN: from now on ; henceforth ; hereafter ; henceforward FR: à partir de maintenant ; dorénavant ; désormais
สืบไป[adv.] (seūppai) EN: from now on ; henceforth FR:
แต่นี้ไป[X] (tāe nī pai) EN: from now on FR: à l'avenir ; désormais
ตลอดไป[adv.] (taløt pai) EN: forever ; all the time from now on ; always ; ever ; all the time ; on and on ; perpetually FR: pour toujours ; à jamais ; éternellement ; continuellement ; sans cesse
ต่อจากนี้[conj.] (tø jāknī) EN: from now on ; henceforth ; from this time forward FR: à partir de maintenant
ต่อจากนี้ไป[conj.] (tø jāknī pa) EN: from now on ; from then on FR:
ต่อนี้ไป[adv.] (tø nī pai) EN: henceforth ; from now on ; from this time forth FR:
ต่อไปนี้[adv.] (tø pai nī) EN: hereafter ; from now on ; in the days to come ; in the future FR: désormais ; dorénavant ; à partir de maintenant ; par la suite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า from now on
Back to top