ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frist step

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frist step*, -frist step-

frist step ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frist step (n.) การเริ่มต้น See also: การเริ่มดำเนินการ Syn. lead, first move

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frist step
Back to top