ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

friendly feeling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *friendly feeling*, -friendly feeling-

friendly feeling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
friendly feeling (n.) ความอบอุ่นเป็นกันเอง Syn. warm
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มิตรจิตมิตรใจ (n.) friendly feelings See also: cordiality, friendliness, sympathy Syn. น้ำใจ

friendly feeling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情爱[qíng ài, ㄑㄧㄥˊ ㄞˋ, 情爱 / 情愛] affection; friendly feelings towards sb; love
友情[yǒu qíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧㄥˊ, 友情] friendly feelings; friendship

friendly feeling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
情宜;情誼[じょうぎ, jougi] (n) friendly feelings; fellowship

friendly feeling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำใจเพื่อน[n. exp.] (nāmjai pheū) EN: friendly feeling FR:
มิตรจิตมิตรใจ[n.] (mittrajitmi) EN: friendly feelings ; cordiality ; friendliness ; sympathy FR: sympathie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า friendly feeling
Back to top