ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forestry preservation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forestry preservation*, -forestry preservation-

forestry preservation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
森林保全[しんりんほぜん, shinrinhozen] (n) forest preservation; forestry preservation

forestry preservation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุรักษ์ป่า[n. exp.] (anurak pā) EN: forestry preservation ; protect forest FR: conservation de la forêt [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forestry preservation
Back to top