ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forest of tall trees

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forest of tall trees*, -forest of tall trees-

forest of tall trees ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไพรระหง (n.) forest of tall trees Syn. ป่าสูง

forest of tall trees ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ป่าสูง[n.] (pāsūng) EN: highland forest ; timber forest ; forest of tall trees FR:
ไพรระหง[n.] (phrairahong) EN: forest of tall trees FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forest of tall trees
Back to top