ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

for the most part

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *for the most part*, -for the most part-

for the most part ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し並べて[おしなべて, oshinabete] (adv) (uk) in general; on the whole; for the most part; by and large; almost all

for the most part ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยมาก[adv.] (dōi māk) EN: mostly ; for the most part ; mainly ; generally FR: surtout ; pour beaucoup ; principalement
โดยส่วนใหญ่แล้ว[adv.] (dōi suanyai) EN: for the most part ; mostly FR:
เป็นพื้น[adv.] (pen pheūn) EN: for the most part ; basically ; fundamentally ; mainly ; principally FR: pour la majeure partie ; fondamentalement
ส่วนใหญ่[adv.] (suan yai = ) EN: most ; mostly ; almost ; for the most part ; mainly ; much of ; in the main FR: principalement ; surtout

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า for the most part
Back to top