ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

for profit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *for profit*, -for profit-

for profit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
for profit (adv.) อย่างเห็นแก่ตัว See also: อย่างเห็นแก่ได้, อย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. self-regardingly, egoistically

for profit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非赢利组织[fēi yíng lì zǔ zhī, ㄈㄟ ˊ ㄌㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 非赢利组织 / 非贏利組織] organization not for profit

for profit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
商人根性[しょうにんこんじょう, shouninkonjou] (n) mercenary spirit; commercial motives; a nose for profit; moneygrubbing disposition
有償[ゆうしょう, yuushou] (n,adj-no) (1) compensation; consideration; (2) for profit; non-free; (3) onerous; (P)

for profit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค้าความ[v.] (khākhwām) EN: make a business out of going to court ; make lawsuits for profit FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า for profit
Back to top