ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

food colouring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *food colouring*, -food colouring-

food colouring ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
food colouring (n.) สีผสมอาหาร Syn. colouring, food coloring

food colouring ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
食紅[しょくべに, shokubeni] (n) red food coloring; red food colouring

food colouring ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สีผสมอาหาร[n. exp.] (sī phasom ā) EN: food colouring ; food coloring ; color additive FR: colorant alimentaire [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า food colouring
Back to top