ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fluorescent light

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fluorescent light*, -fluorescent light-

fluorescent light ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไฟแสงจันทร์ (n.) fluorescent light

fluorescent light ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日光灯[rì guāng dēng, ㄖˋ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ, 日光灯 / 日光燈] fluorescent light

fluorescent light ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
官求品[かんきゅうひん, kankyuuhin] (n) fluorescent light bulb
蛍光灯(P);蛍光燈(oK);螢光灯(oK);螢光燈(oK)[けいこうとう, keikoutou] (n) (1) fluorescent lamp; fluorescent light; (2) person who is slow to react; someone slow on the uptake; (P)

fluorescent light ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leuchtstofflicht {n}fluorescent light

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fluorescent light
Back to top