ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flowery language

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flowery language*, -flowery language-

flowery language ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
词藻[cí zǎo, ㄘˊ ㄗㄠˇ, 词藻 / 詞藻] rhetoric; flowery language

flowery language ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
美辞[びじ, biji] (n) flowery language; pretty words

flowery language ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภาษาดอกไม้[n. exp.] (phāsā døkmā) EN: language of flowers ; floriography ; flowery language FR:
ติดสำนวน[v.] (titsamnūan) EN: use flowery language ; use evasive phrases FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flowery language
Back to top