ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flow over the edge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flow over the edge*, -flow over the edge-

flow over the edge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล้น[v.] (lon) EN: overflow ; overwhelm ; flow over the edge ; spill FR: déborder ; inonder ; submerger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flow over the edge
Back to top