ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fling in with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fling in with*, -fling in with-

fling in with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fling in with (phrv.) ตัดสินใจเข้าร่วม See also: ร่วมชะตากรรม Syn. throw in with
fling in with (phrv.) ร่วมมือ (โดยเฉพาะในสิ่งที่ผิด) See also: ร่วมวางแผน, สมคบคิดกับ Syn. cast in with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fling in with
Back to top