ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fixed rate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fixed rate*, -fixed rate-

fixed rate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包饭[bāo fàn, ㄅㄠ ㄈㄢˋ, 包饭 / 包飯] get or supply meals at a fixed rate; board

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fixed rate
Back to top