ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

five attributes of a beautiful woman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *five attributes of a beautiful woman*, -five attributes of a beautiful woman-

five attributes of a beautiful woman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบญจกัลยาณี[n.] (benjakanlay) EN: the five attributes of a beautiful woman FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า five attributes of a beautiful woman
Back to top