ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

first rank

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *first rank*, -first rank-

first rank ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一段[いちだん, ichidan] (adv-to,adv) (1) more; much more; still more; all the more; (n) (2) step; rung; level; rank; (3) paragraph; passage; (4) (e.g. 食べる) (See 五段・1) Japanese verb group; (5) first rank (in martial arts, etc.); (P)
一位[いちい(P);イチイ, ichii (P); ichii] (n,adj-no) (1) (いちい only) first place; first rank; unit's position; (n) (2) (uk) Japanese yew (Taxus cuspidata); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า first rank
Back to top