ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

first public appearance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *first public appearance*, -first public appearance-

first public appearance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
first public appearance (n.) การปรากฏตัวเป็นครั้งแรกต่อสาธารณะชนหรือวงสังคม See also: การปรากฏต่อสาธารณะชนเป็นครั้งแรกของนักแสดงหรือนักกีฬา Syn. entrance into society

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า first public appearance
Back to top