ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

finance company

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *finance company*, -finance company-

finance company ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัทการเงิน[n. exp.] (børisat kān) EN: finance company ; financial enterprise FR: société financière [f]
บริษัทเงินทุน[n. exp.] (børisat ngo) EN: finance company ; financial enterprise FR: société financière [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า finance company
Back to top