ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

field general

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *field general*, -field general-

field general ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
field general (n.) ผู้เล่นตำแหน่งกองหลัง (กีฬาฟุตบอล) Syn. signal caller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า field general
Back to top