ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fictitious character

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fictitious character*, -fictitious character-

fictitious character ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fictitious character (n.) ตัวแสดง See also: ผู้สวมบทบาท Syn. fictional character

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fictitious character
Back to top