ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fibrous layer on the trunk of the banana tree

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fibrous layer on the trunk of the banana tree*, -fibrous layer on the trunk of the banana tree-

fibrous layer on the trunk of the banana tree ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กาบกล้วย[n. exp.] (kāp klūay) EN: leaf sheaf of banana tree ; fibrous layer on the trunk of the banana tree FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fibrous layer on the trunk of the banana tree
Back to top