ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

festival season

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *festival season*, -festival season-

festival season ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
节期[jié qī, ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ, 节期 / 節期] festival season

festival season ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เทศกาล[n.] (thētsakān [) EN: season ; festival season ; season for merit-making ; season for local festivals FR: saison [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า festival season
Back to top