ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

female sweetheart

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *female sweetheart*, -female sweetheart-

female sweetheart ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
female sweetheart (n.) สาวคนรัก See also: หญิงคนรัก Syn. girlfriend

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า female sweetheart
Back to top