ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

female conductor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *female conductor*, -female conductor-

female conductor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
female conductor (n.) ผู้นำวงดนตรีที่เป็นผู้หญิง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า female conductor
Back to top