ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fellow citizen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fellow citizen*, -fellow citizen-

fellow citizen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fellow citizen (n.) คนที่เป็นชาติเดียวกัน See also: เพื่อนร่วมชาติ Syn. fellow countryman
fellow citizen (n.) เพื่อนร่วมชาติ Syn. national
fellow citizen (n.) ชาวพื้นเมือง See also: คนท้องถิ่น, เจ้าของประเทศ Syn. inhabitants, precursor
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พี่น้องร่วมชาติ (n.) fellow citizen Syn. ประชาชน

fellow citizen ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同胞[tóng bāo, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄠ, 同胞] fellow citizen or countryman

fellow citizen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พี่น้องร่วมชาติ[n. exp.] (phīnøng rua) EN: fellow citizen FR:

fellow citizen ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitbürger {m}fellow citizen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fellow citizen
Back to top