ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feel uneasy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feel uneasy*, -feel uneasy-

feel uneasy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
危ながる[あぶながる, abunagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to feel uneasy about; to shrink from
気がとがめる;気が咎める[きがとがめる, kigatogameru] (exp,v1) to feel guilty; to suffer from a guilty conscience; to feel uneasy; to have qualms about; to have scruples about; to feel regret
気が揉める[きがもめる, kigamomeru] (exp,v1) to feel anxious; to feel uneasy; to worry
気が置かれる[きがおかれる, kigaokareru] (exp,v1) (1) (obsc) to feel constraint; to feel uneasy; (2) (obsc) to worry
気になる[きになる, kininaru] (exp,vi,v5r) to be on one's mind; to worry one; to care about; to be bothered by; to feel uneasy; to be anxious; to feel inclined

feel uneasy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประสาทเสีย[v.] (prasātsīa) EN: be irritated ; be nervous ; feel uneasy ; get fretful ; be neurotic FR: être énervé ; être nerveux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feel uneasy
Back to top