ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feel shy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feel shy*, -feel shy-

feel shy ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขวยอาย (v.) feel shy See also: feel embarrassed, be ashamed, be coy Syn. ขวยเขิน, สะทกสะเทิ้น, สะเทิ้นเขินอาย Ops. ด้าน, หน้าด้าน
ขวยอาย (v.) feel shy See also: feel embarrassed, be ashamed, be coy Syn. ขวยเขิน, สะทกสะเทิ้น, สะเทิ้นเขินอาย Ops. ด้าน, หน้าด้าน
ขวยเขิน (v.) feel shy See also: be bashful, be embarrassed, be timid Syn. กระดาก, อาย, เขิน, เคอะเขิน, เหนียมอาย
ขวยเขิน (v.) feel shy See also: feel embarrassed, be ashamed, be coy Syn. ขวยอาย, สะทกสะเทิ้น, สะเทิ้นเขินอาย Ops. ด้าน, หน้าด้าน
ขวยเขิน (v.) feel shy See also: feel embarrassed, be ashamed, be coy Syn. ขวยอาย, สะทกสะเทิ้น, สะเทิ้นเขินอาย Ops. ด้าน, หน้าด้าน
สะเทิ้น (v.) feel shy See also: feel embarrassed, be ashamed, be coy Syn. ขวยเขิน, ขวยอาย, สะทกสะเทิ้น, สะเทิ้นเขินอาย Ops. ด้าน, หน้าด้าน
สะเทิ้น (v.) feel shy See also: feel embarrassed, be ashamed, be coy Syn. ขวยเขิน, ขวยอาย, สะทกสะเทิ้น, สะเทิ้นเขินอาย Ops. ด้าน, หน้าด้าน
สะเทิ้นเขินอาย (v.) feel shy See also: feel embarrassed, be ashamed, be coy Syn. ขวยเขิน, ขวยอาย, สะทกสะเทิ้น Ops. ด้าน, หน้าด้าน
สะเทิ้นเขินอาย (v.) feel shy See also: feel embarrassed, be ashamed, be coy Syn. ขวยเขิน, ขวยอาย, สะทกสะเทิ้น Ops. ด้าน, หน้าด้าน
เหนียม (v.) feel shy See also: be bashful, be embarrassed, be timid Syn. กระดาก, อาย, เขิน, ขวยเขิน, เคอะเขิน, เหนียมอาย
เหนียมอาย (v.) feel shy See also: be bashful, be embarrassed, be timid Syn. กระดาก, อาย, เขิน, ขวยเขิน, เคอะเขิน

feel shy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恥じらう(P);羞じらう;恥らう[はじらう, hajirau] (v5u,vi) to feel shy; to be bashful; to blush; (P)

feel shy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายเหนียม[v.] (āinīem) EN: feel shy ; be bashful FR: être gêné (de)
เหนียม[v.] (nīem) EN: feel shy ; be bashful ; be embarrassed ; be timid FR: être timide

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feel shy
Back to top