ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feel sad

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feel sad*, -feel sad-

feel sad ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สลด (v.) feel sad See also: feel depressed, be melancholy, be down-hearted, be low-spirited, droop Syn. เศร้าใจ, เสียใจ
อาลัย (v.) feel sad See also: feel sorrowful Syn. อาลัยอาวรณ์, ห่วงใย, คิดถึง
เศร้าใจ (v.) feel sad See also: feel depressed, be melancholy, be down-hearted, be low-spirited, be sad, droop Syn. หดหู่
เสียใจ (v.) feel sad See also: feel depressed, be melancholy, be down-hearted, be low-spirited, droop Syn. เศร้าใจ

feel sad ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful ; bemoan ; grieve over the loss of ; miss ; long for FR: déplorer ; regretter
เศร้าใจ[v. exp.] (saojai) EN: feel sad ; feel depressed ; be melancholy ; be down-hearted ; be low-spirited ; be sad ; droop FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feel sad
Back to top