ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feel relaxed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feel relaxed*, -feel relaxed-

feel relaxed ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สบายตัว (v.) feel relaxed See also: feel relieved Syn. เบาตัว
เบาเนื้อเบาตัว (v.) feel relaxed See also: feel relieved Syn. เบาตัว, สบายตัว

feel relaxed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รู้สึกแจ่มใส[v. exp.] (rūseuk jaem) EN: feel relaxed FR:
รู้สึกผ่อนคลาย[v. exp.] (rūseuk phøn) EN: feel relaxed FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feel relaxed
Back to top