ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feel pity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feel pity*, -feel pity-

feel pity ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าสังเวช (v.) feel pity for See also: pity, be sympathy, be pitiful, be poor Syn. น่าสมเพช, น่าอนาถ, น่าสงสาร, น่าเวทนา

feel pity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รู้สึกสงสาร[v. exp.] (rūseuk song) EN: feel sorry for ; feel pity for FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feel pity
Back to top