ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feel panicked

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feel panicked*, -feel panicked-

feel panicked ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสียวไส้[v.] (sīosai) EN: feel terrified ; feel panicked FR: être terrifié ; être épouvanté

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feel panicked
Back to top