ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feel discouraged

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feel discouraged*, -feel discouraged-

feel discouraged ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泄劲[xiè jìn, ㄒㄧㄝˋ ㄐㄧㄣˋ, 泄劲 / 洩勁] to lose heart; to feel discouraged

feel discouraged ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気が腐る[きがくさる, kigakusaru] (exp,v5r) to feel dispirited; to feel discouraged
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb

feel discouraged ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ละเหี่ยใจ[v. exp.] (lahīa jai) EN: feel disheartened ; feel discouraged ; feel weary ; feel tired FR:
แหยง[v.] (yaēng) EN: feel discouraged FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feel discouraged
Back to top