ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feel anxious about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feel anxious about*, -feel anxious about-

feel anxious about ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気遣う;気づかう[きづかう, kidukau] (v5u,vi) to worry about; to feel anxious about; to have apprehensions of

feel anxious about ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห่วงใย[v.] (huangyai) EN: worry (about) ; feel anxious about ; be anxious about ; concern about FR: se préoccuper ; se soucier
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.) ; s’en faire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feel anxious about
Back to top