ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feel anxious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feel anxious*, -feel anxious-

feel anxious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牵肠挂肚[qiān cháng guà dù, ㄑㄧㄢ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄚˋ ㄉㄨˋ, 牵肠挂肚 / 牽腸掛肚] deeply worried (成语 saw); to feel anxious
着急[zháo jí, ㄓㄠˊ ㄐㄧˊ, 着急 / 著急] worry; feel anxious

feel anxious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気遣う;気づかう[きづかう, kidukau] (v5u,vi) to worry about; to feel anxious about; to have apprehensions of
気が揉める[きがもめる, kigamomeru] (exp,v1) to feel anxious; to feel uneasy; to worry

feel anxious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห่วงใย[v.] (huangyai) EN: worry (about) ; feel anxious about ; be anxious about ; concern about FR: se préoccuper ; se soucier
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.) ; s’en faire
กังวลใจ[v.] (kangwon jai) EN: worry ; feel anxious ; be concerned FR: être anxieux ; être inquiet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feel anxious
Back to top