ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fat tuesday

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fat tuesday*, -fat tuesday-

fat tuesday ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fat Tuesday (n.) วันฉลองก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์ (เรียก Shrove Tuesday) Syn. last day of Folly

fat tuesday ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มาร์ดิกราส์[n. prop.] (Mādi Krā) EN: Mardi Gras ; Shrove Tuesday ; Fat Tuesday FR: Mardi gras [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fat tuesday
Back to top