ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fasten tightly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fasten tightly*, -fasten tightly-

fasten tightly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รัดรึง[v.] (ratreung) EN: tie tightly ; fasten tightly ; clasp tightly FR: serrer fermement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fasten tightly
Back to top